Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Komunikat po IV posiedzeniu Komisji doraźnej kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu

Informujemy, że podczas IV posiedzenia Komisji doraźnej Parlamentu Studentów UW kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW:

Komisja kontynuowała dyskusje nad zmianami w Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UW i innych przepisach wyborczych.

Komisja przeprowadziła długą i wielowątkową dyskusję na temat sposobu wyłaniania przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów UW, nie dochodząc jednak w tym względzie do wspólnej konkluzji. Jednogłośnie natomiast przyjęto propozycję skrócenia minimalnego terminu na zgłaszanie kandydatów na elektorów studenckich z 14 do 7 dni – argumentowano, że dotychczasowy termin, przy uwzględnieniu praktyki Uczelnianej Komisji Wyborczej w postaci ustalania liczby mandatów studenckich w pierwszej połowie stycznia, powodował, że głosowanie w wyborach wypadało w nieprzystępnym okresie egzaminacyjnej sesji zimowej. Bez głosu sprzeciwu zgodzono się również, aby Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW nie miała odgórnego obowiązku korzystania z systemu USOS przy wyborach do Kolegium Elektorów UW w formie głosowania elektronicznego i mogła korzystać z innych odpowiednich narzędzi elektronicznych do przeprowadzania tajnych głosowań, przykładowo z systemu Ankieter.

W dalszej części posiedzenia podjęto obszerniejsze rozważania nad metodami głosowania w wyborach i ustalania wyników wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której w danych wyborach kandyduje tylko jedna osoba. Komisja przeprowadziła kilka głosowań nad tym, czy w przypadku tylko jednego kandydata powinno być możliwe oddanie głosu “za”, “przeciw” albo “wstrzymuję się”. W ich wyniku odrzucono taką możliwość co do wyborów do Rady Mieszkańców domu studenta oraz wyborów przedstawicieli studentów w radach dydaktycznych i radach jednostek, natomiast koncepcję wprowadzenia tego rozwiązania co do wyborów do Rady Samorządu Studentów jednostki i Parlamentu Studentów UW skierowano do rozstrzygnięcia w głosowaniu obiegowym, zgodnie z ustalonym przez Komisję trybem rozstrzygania o poprawkach, które na posiedzeniu nie uzyskały poparcia minimum pięciu członków Komisji.

Komisja rozmawiała także o potencjalnym ustanowieniu progu wyborczego lub progu frekwencyjnego w wyborach przeprowadzanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW. Postulat pierwszego z tych progów nie zyskał poparcia Komisji, zaś pomysł dotyczący drugiego z nich skierowano do głosowania obiegowego. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali również o przepisach regulujących głosowanie urnowe i głosowanie elektroniczne. Zaproponowano wprowadzenie poprawki, w myśl której domyślną formą głosowania byłaby druga z tych form – podjęto decyzję o przekazaniu tego pomysłu pod obiegowe rozstrzygnięcie. Komisja zdecydowała również o skreśleniu przepisu bezwzględnie ograniczającego czas odbywania się wyborów wyłącznie do dni zajęć dydaktycznych, jednocześnie pozostawiając na przyszłość doprecyzowanie tego, w jakim dokładnie czasie byłoby możliwe ich przeprowadzanie.