Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O nas

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu art. 110 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Historia

Początki Parlamentu Studentów UW wiążą się bezpośrednio z kształtowaniem się samorządności studenckiej na Uniwersytecie Warszawskim jesienią 1980 roku. Inauguracyjne posiedzenie Parlamentu, funkcjonującego wówczas pod nazwą Uczelniane Przedstawicielstwo Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się w dniu 7 grudnia 1980 roku. Był to pierwszy stały uczelniany organ Samorządu Studentów UW. Z przerwami wynikającymi z trudnych dla samorządności lat 80. XX wieku, po licznych zmianach organizacyjnych zachodzących w kolejnych dekadach, funkcjonuje po dziś dzień jako ogólnouniwersytecka reprezentacja studentów.

Struktura

W skład Parlamentu Studentów UW wchodzą:

 • Przewodniczący Samorządu Studentów UW – z urzędu;
 • posłowie – z wyborów.

Liczba posłów wybieranych z danej jednostki zależy od liczby studentów tej jednostki. Liczbę mandatów poselskich przypadających poszczególnym jednostkom ustala Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW do dnia 10 października. W jednostkach liczących do 500 studentów posła wybiera Rada Samorządu Studentów jednostki. Z kolei w jednostkach liczących powyżej 500 studentów jednego posła wybiera Rada Samorządu Studentów jednostki, pozostałych zaś studenci jednostki w wyborach powszechnych, które przeprowadzane są w dniach od 20 października do 15 listopada.

Kadencja Parlamentu trwa jeden rok. Rozpoczyna się ona z dniem pierwszego posiedzenia Parlamentu danej kadencji, które odbywa się pod koniec listopada, i upływa z dniem poprzedzającym dzień pierwszego posiedzenia Parlamentu nowej kadencji.

Pracami Parlamentu kieruje Marszałek przy wsparciu wicemarszałków – razem tworzą oni Prezydium Parlamentu. Prace organu obsługują technicznie i merytoryczne komisje parlamentarne, w szczególności trzy komisje stałe: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Prawno-Regulaminowa i Komisja Skrutacyjna.

Działalność

Do kompetencji Parlamentu Studentów UW należą:

 • uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów UW i dokonywanie jego wykładni;
 • uchwalanie Kodeksu Etyki Studenckiej;
 • wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów na UW;
 • opiniowanie projektu budżetu Samorządu Studentów UW;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu Studentów UW;
 • współuzgadnianie kandydatury prorektora UW, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie;
 • decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej lub strajku;
 • udzielanie absolutorium Przewodniczącemu i członkom Zarządu Samorządu Studentów UW;
 • wybór Marszałka, wicemarszałków i członków komisji Parlamentu Studentów UW;
 • wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UW;
 • zatwierdzanie składu Zarządu Samorządu Studentów UW;
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW;
 • wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW;
 • częściowy wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW;
 • wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW;
 • wybór przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów UW;
 • wybór kandydatów do komisji Senatu UW;
 • wybór kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej UW;
 • wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych;
 • nadzorowanie działalności organów Samorządu Studentów UW, których członków wybiera, oraz członków tych organów.

Parlament obraduje co najmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września. W razie potrzeby istnieje możliwość zwołania posiedzenia nadzwyczajnego. Terminy posiedzeń zwyczajnych określa kalendarz posiedzeń zwyczajnych [przejdź do kalendarza].

Posiedzenia Parlamentu są jawne i otwarte dla publiczności. Odbywają się one z reguły w sali 200 na drugim piętrze budynku Zarządu Samorządu Studentów UW przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24 (wejście od podwórza – Małego Dziedzińca), względnie w trybie zdalnym albo hybrydowym. Proponowany porządek dzienny obrad ustala Marszałek po zaopiniowaniu przez Prezydium Parlamentu na co najmniej siedem dni przed dniem posiedzenia. Proponowany porządek dzienny oraz miejsce lub tryb obrad określa każdorazowo postanowienie Marszałka o zwołaniu posiedzenia. Informacje na temat kolejno zwoływanych posiedzeń publikowane są m.in. na stronie internetowej Parlamentu [przejdź do aktualności].

Prawo zabierania głosu podczas posiedzeń Parlamentu przysługuje co do zasady wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem pierwszeństwa posłów. Grupie 100 studentów przysługuje natomiast inicjatywa uchwałodawcza, czyli prawo wnoszenia projektów uchwał Parlamentu.