Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

AKTUALNOŚCI

IX posiedzenia Parlamentu Studentów UW

Zapraszamy na IX posiedzenia Parlamentu Studentów UW. Odbędzie się 16 pażdziernika 2019 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście. Posiedzenie rozpocznie się o 19:30. Proponowany porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad; Informacje od...

czytaj dalej

O PARLAMENCIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest najwyższym i uchwałodawczym organem Samorządu. Działa na podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. W skład Parlamentu wchodzą posłowie reprezentujący jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spośród swojego grona wybierają Marszałka oraz wicemarszałków tworzących Prezydium.
Do zadań Parlamentu należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia, spraw socjalno-bytowych oraz współdziałanie z organami uczelni przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących studentów.
Parlament wybiera Przewodniczącego Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej, komisji Parlamentu, senatorów studenckich oraz innych przedstawicieli w organach uczelni, a także delegata na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Samorządu.
Do kompetencji Parlamentu należy również: uchwalanie budżetu Samorządu i jego zmian; opiniowanie kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego do spraw studenckich i jego zastępców; decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku; uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian.

 

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

KONTAKT