Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

AKTUALNOŚCI

2 cz. V posiedzenia Parlamentu Studentów UW

Zapraszamy na 2 część V posiedzenia Parlamentu Studentów UW. Odbędzie się 11 kwietnia 2017 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24. Posiedzenie rozpocznie się o 18:45 Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad; 2....

czytaj dalej

Nowe Prezydium PS UW

Na posiedzeniu Parlamentu Studentów UW w dniu 20.02.2017 r. uzupełniono skład Prezydium. Marszałek - Mateusz Ratyński (IH - wybrany 21.01.2017 r.) Wicemarszałek - Mateusz Lis (INP - wybrany 20.02.2017 r.) Wicemarszałek - Ewelina Pawlak (CE - wybrana 20.02.2017...

czytaj dalej

Odwołanie Marszałka PS UW

W wyniku głosowania, Parlament Studentów w dniu 21.01.2017 r. odwołał Ryszarda Jamkę z funkcji Marszałka Parlamentu Studentów UW. Nowym Marszałkiem został Mateusz Ratyński (IH).

czytaj dalej

O PARLAMENCIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest najwyższym i uchwałodawczym organem Samorządu. Działa na podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. W skład Parlamentu wchodzą posłowie reprezentujący jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spośród swojego grona wybierają Marszałka oraz wicemarszałków tworzących Prezydium.
Do zadań Parlamentu należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia, spraw socjalno-bytowych oraz współdziałanie z organami uczelni przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących studentów.
Parlament wybiera Przewodniczącego Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej, komisji Parlamentu, senatorów studenckich oraz innych przedstawicieli w organach uczelni, a także delegata na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Samorządu.
Do kompetencji Parlamentu należy również: uchwalanie budżetu Samorządu i jego zmian; opiniowanie kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego do spraw studenckich i jego zastępców; decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku; uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian.

 

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

KONTAKT