O nas

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu art. 110 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W skład Parlamentu Studentów UW wchodzą:

 • Przewodniczący Samorządu Studentów UW – z urzędu;
 • posłowie – z wyborów.

Liczba posłów wybieranych z danej jednostki zależy od liczby studentów tej jednostki. W jednostkach liczących do 500 studentów posła wybiera Rada Samorządu Studentów jednostki. W jednostkach liczących powyżej 500 studentów jednego posła wybiera Rada Samorządu Studentów jednostki, pozostałych zaś studenci jednostki w wyborach powszechnych.

Do kompetencji Parlamentu Studentów UW należą:

 • uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów UW i dokonywanie jego wykładni;
 • uchwalanie Kodeksu Etyki Studenta;
 • wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów na UW;
 • opiniowanie projektu budżetu Samorządu Studentów UW;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu Studentów UW;
 • współuzgadnianie kandydatury prorektora UW, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie;
 • decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej lub strajku;
 • udzielanie absolutorium Przewodniczącemu i członkom Zarządu Samorządu Studentów UW;
 • wybór Marszałka, wicemarszałków i członków komisji Parlamentu Studentów UW;
 • wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UW;
 • zatwierdzanie składu Zarządu Samorządu Studentów UW;
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW;
 • wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW;
 • częściowy wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW;
 • wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW;
 • wybór przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów UW;
 • wybór kandydatów do komisji Senatu UW;
 • wybór kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej UW;
 • wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych;
 • nadzorowanie działalności organów Samorządu Studentów UW, których członków wybiera, oraz członków tych organów.