W budynku Samorządu Studentów UW o godzinie 18.00 dnia 17.02.2019 r. odbędzie się I zwyczajne posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej

Proponowany porządek obrad:

1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Wolne wnioski.