Zapraszamy na III posiedzenia Parlamentu Studentów UW nowej kadencji.
Odbędzie się ono 13 stycznia 2020 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW na Krakowskim Przedmieściu.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicie li studentów
w organach UW
4. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Wyborczej Samorządu
Studentów UW
5. Wybór przedstawicieli studentów w komisjach Senatu UW
6. Wybory uzupełniające przedstawiciela studentów w Senacie UW
7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
8. Wybór kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów
UW
9. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i
doktorantów UW.
10. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
11. Dyskusja nad powstaniem Akademickiego Centrum Kultury i Sportu UW
12. Zapytania poselskie
13. Wolne wnioski