Uprzejmie informujemy, że postanowieniem nr 18/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów UW z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwołano V posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 18:30. Odbędzie się ono w trybie hybrydowym. Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – platformy Zoom.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Osoby zainteresowane zdalnym obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/cwLUeVkWiqyhyJLB8).

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad V posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
3. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW.
4. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW.
5. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW.
6. Informacje od przedstawicieli studentów w:
6.1. Senacie UW;
6.2. komisjach Senatu UW;
6.3. Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia;
6.4. innych podmiotach na UW.
7. Zapytania poselskie.
8. Podstawowe tezy sprawozdania śródrocznego z działalności Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Studentów UW.
9. Podstawowe tezy raportu śródrocznego Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
10. Wybór uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
11. Wybór uzupełniający członka Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW.
12. Wybór uzupełniający kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
13. Wybór uzupełniający kandydata na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.